IN-HOUSE TRAINING

For training aligned to your specific management systems objectives, we’ll tailor the training and bring it to you.

Our full range of courses can be delivered at your premises to provide a cost effective way of training groups of staff.

Benefits of In-House training

 • Cost effective and efficient – team learning reduces cost-per-head and increases return on investment form your training budget.
 • Total flexibility – we deliver in-house training where and when you want in the format you need; from briefing sessions and workshops to examined courses to meet your specific objectives.
 • Relevant and practical– our tutors are management systems practitioners with extensive experience of implementation, auditing and continual improvement. They’ll ensure that concepts and techniques are clearly understood and adopted.
 • Team building – training in teams achieves common learning objectives, improves collaboration and increases the adoption of new techniques in practice.
 • Personalized services – we take the time to fully understand your training needs and match our expert tutors to fit your organization.

In-House training options

We offer in-house training in the following management system disciplines:

 • ISO 9001 Quality Management
 • ISO 14001 Environmental Management
 • ISO 50001 Energy Management
 • ISO 45001 Health & Safety Management
 • ISO 22000 Food safety Management
 • IATF 16949 Automotive Management
 • Integrated Management

Even if we don’t have a course in an area you are looking for, get in touch as we may be able to create something for you. Contact us to discuss your requirements on (8428) 6263 6160.

Toolkit

ĐÀO TẠO TẠI CHỖ

Để đào tạo phù hợp với các mục tiêu quản lý cụ thể, chúng tôi sẽ điều chỉnh việc đào tạo và mang nó đến cho bạn.

Toàn bộ các khóa học của chúng tôi có thể được cung cấp tại cơ sở của bạn để cung cấp chi phí đào tạo hiệu quả cho các nhóm nhân viên.

Lợi ích của đào tạo tại chỗ

 • Tối ưu hóa hiệu quả về chi phí – Tổ chức và cá nhân đăng ký học theo nhóm sẽ tiết giảm chi phí và tăng hiệu quả ngân sách đầu tư cho công tác đào tạo.
 • Khóa học hoàn toàn linh động – Chúng tôi hiện đang cung cấp các khóa đào tạo theo nhu cầu cụ thể của khách hàng về thời gian, địa điểm và định dạng khóa học.
 • Khóa học thực tế và phù hợp – Giảng viên của chúng tôi là đội ngũ kinh nghiệm thực tiễn về hệ thống quản lý trong việc thực hiện, đánh giá và cải tiến liên tục. Chúng tôi luôn đảm bảo chắc chắn rằng những khái niệm và kỹ thuật về hệ thống quản lý chất lượng mà các bạn được truyền đạt là rất dễ hiểu và công nhận.
 • Xây dựng tinh thần làm việc nhóm – Mục tiêu của khóa học là đạt được việc cải thiện kỹ năng hợp tác trong công việc, tăng cao sự phù hợp giữa những kiến thức hệ thống đã được đào tạo so với thực tiễn công việc.
 • Tối ưu hóa sự phù hợp các học theo từng nhu cầu cụ thể – Căn cứ vào yêu cầu cụ thể về mục tiêu đào tạo mà khách hàng đề xuất, chúng tôi sẽ sắp xếp giảng viên phù hợp.

Lựa chọn dịch vụ đào tạo

Những sản phẩm đào tạo tại chỗ mà chúng tôi đang thực hiện:

 • ISO 9001: Quản lý chất lượng
 • ISO 14001: Quản lý môi trường
 • ISO 50001: Quản lý năng lượng
 • ISO 45001: Quản lý an toàn và sức khỏe
 • ISO 22000: Quản lý an toàn thực phẩm
 • IATF 16949: Quản lý Công nghiệp ô tô
 • Hệ thống tích hợp

Ngoài những dịch vụ đào tạo nêu trên, Chúng tôi sẵn sàng tổ chức khóa đào tạo theo yêu cầu đặc thù, riêng biệt cho từng doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ và thảo luận nhu cầu của các bạn với AQS thông qua số điện thoại: (8428) 6263 6160

Toolkit