ISO 9001:2015

Giới thiệu ISO 9001

ISO 9001, tiêu chuẩn được công nhận phổ biến nhất trên thế giới về quản lý chất lượng. Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn này là ISO 9001:2015 đã được ban hành vào cuối năm 2015.

ISO 9001 được xây dựng hướng đến nhất quán cung cấp sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và các bên quan tâm, yêu cầu của luật định và chế định.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tương thích với hệ thống quản lý khác, ví dụ ISO 14001:2015, vì thế việc tích hợp hệ thống quản lý sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn.

Chứng nhận ISO 9001 phù hợp với loại hình doanh nghiệp nào?

Bất kỳ tổ chức nào đạt Giấy chứng nhận ISO 9001 và thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 đều phải duy trì các nguyên tắc sau:

 1. Hướng đến khách hàng
 2. Vai trò Lãnh đạo
 3. Sự tham gia của tất cả mọi người
 4. Tiếp cận quá trình
 5. Cải tiến liên tục
 6. Ra quyết định dựa trên bằng chứng khách quan
 7. Quản lý mối quan hệ.

Tại sao phải đạt giấy chứng nhận ISO 9001?

 • Cấu trúc Phụ lục SL cung cấp một ngôn ngữ chung giữa các hệ thống quản lý ISO giúp dễ dàng đạt được các chứng chỉ liên quan khác.
 • Việc tập trung vào rủi ro ở các lĩnh vực được xác định trước và cho phép doanh nghiệp phân bổ các nguồn lực cần thiết hợp lý nhất.
 • Yêu cầu sự tham gia của quản lý cấp cao và mang lại sự đảm bảo chất lượng, phù hợp với các mục tiêu kinh doanh tổng thể.
 • Đánh giá năng lực và sự quản trị có thể mang lại cải tiến và nâng cao giá trị cho các bên liên quan.
 • Nhấn mạnh vào bối cảnh tổ chức nhìn từ góc độ bức tranh lớn của thuật quản trị chất lượng.
Related Post
Toolkit

ISO 9001:2015

What is ISO 9001?

ISO 9001 is the internationally recognized standard for Quality Management Systems (QMS). It is the most widely used QMS standard in the world, with over one million certificates issued to organizations in 178 countries.

ISO 9001 provides a framework and set of principles that ensure a common-sense approach to the management of your organization to consistently satisfy customers and other stakeholders. In simple terms, ISO 9001 certification provides the basis for effective processes and effective people to deliver an effective product or service time after time.

The standard follows the common structure provided by Annex SL. ISO 9001:2015 is more compatible with other management systems, such as ISO 14001:2015, making it more effective and efficient to integrate management systems.

Is ISO 9001 certification right for me?

Any organization can benefit from achieving ISO 9001 certification and implementing ISO 9001:2015 as its requirements are underpinned by universal management principles:

 1. Customer focus
 2. Leadership
 3. Engagement of people
 4. Process approach
 5. Improvement
 6. Evidence-based decision making
 7. Relationship management.

Why become ISO 9001 certified?

 • The Annex SL structure provides a common language between ISO management systems that streamlines the path to compliance related certifications.
 • The focus on risk identifies areas of concern in advance and allows you to allocate resources where they are most needed.
 • The leadership requirement engages upper-level management and brings quality assurance more in line with overall business objectives.
 • The performance evaluation and self-governance components can foster innovation and deliver enhanced value for stakeholders.
 • The emphasis on organizational context looks at quality management from a big-picture perspective.
Related Post
Toolkit