HACCP

HACCP CODEX NEW VERSION OF 2020

Dear value customers,

On September 25, 2020, the Codex Alimentarius Commission adopted the revised Code of Practice (General Principles of Food Hygiene (CXC 1-1969). Through this announcement we would like to provide some changes that may relate to the food business that is applying this HACCP standard.

WHAT HAS CHANGED FROM THE PREVIOUS CODEX HACCP VERSION?

There have been many changes made, both minor and major, compared to the previous 2003 code revision. Below is a summary of just some of the changes made:

1. CHANGES IN STANDARD STRUCTURE

The standard has been restructured with 2 main parts: good practice hygiene and HACCP principles. The structure of good hygiene practice has been rearranged, adding a general principle.

2. GENERAL PRINCIPLES

The general principles section added to better clarify the requirements for controlling food safety hazards must be based on science, control measures must be validated scientifically

The food safety control system must be periodically verified, reviewed and taken corrective actions as necessary

Request communication between stakeholders and interested parties throughout the food supply chain

3. COMMITMENT OF MANAGEMENT AND FOOD SAFETY CULTURE

To ensure the success of the food safety management system, the commitment of leaders in establishing and maintaining a food safety culture in the organization has been added in HACCP Codex 2020.

–  Responsibilities and authorities must be communicated inside the organization

–  Communication

–  Resource supply

–  Training to staff

–  Legal requirements compliance

–  Continuously improvement

4. CONTROL OF ALLERGENS

HACCP Codex 2020 adds to the hazard and requires control of allergens in addition to physical, chemical, and biological hazards. Requirements on allergens management are referred to “Code of Practice on Food Allergen Management for Food Business Operators (CXC 334-2020).

  • Identification of allergens in raw materials
  • Cross-contamination control (storage, cleaning, swab test, …)
  • Allergens awareness training
  • Labeling and provide allergen information to customers and consumers

5. PREPARATION STEPS AND 7 HACCP PRINCIPLES

–  5 steps of preparation for HACCP are described in more detail. For example, the flow diagram requires more detail than HACCP Codex 2003.

–  Significant hazard definition and CCP identification only apply to significant hazards.

–  The decision tree diagram is no longer the only option when defining CCP, can use a different approach to identify CCP.

ROADMAP FOR APPLYING NEW VERSIONS

The application of this new version is not specifically regulated by recognized organizations or interested parties. AQS Global itself sets the roadmap that applies to HACCP new version 2020 as follows:

–  Effective date to apply HACCP CODEX 2020 is 01/04/2021

–  For new customers newly applying HACCP CODEX since 01/04/2021, it’s possible to apply new version 2020.

–  For customers who are currently applying and certified according to HACCP Codex version 2003, it is possible to update to the new version 2020 at the surveillance audits or re-certification audit.

–  Customers who request upgrading audit against to HACCP 2020 please contact and inform to Bureau Veritas Certification prior the audit date and there is no extra time for this upgrading audit.

–  AQS Global do not charge any extra fee for upgrading audit including issuing a certificate to HACCP CODEX 2020

Please visit our website to learn and update more information regarding the services provided by AQS

Thank you very much!

Sincerely yours,

Related Post
Toolkit

HACCP

PHIÊN BẢN MỚI CỦA HACCP CODEX 2020 

Kính gửi quý khách hàng/ đối tác,

Vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Codex Alimentarius đã thông qua Bộ quy tắc thực hành sửa đổi (Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm (CXC 1-1969) và phụ lục HACCP). Qua thông báo này chúng tôi mong muốn cung cấp một số thay đổi mà có thể liên quan đến các doanh nghiệp thực phẩm đang áp dụng tiêu chuẩn HACCP này.

NHỮNG THAY ĐỔI SO VỚI HACCP CODEX PHIÊN BẢN TRƯỚC ĐÓ LÀ GÌ?

Đã có nhiều thay đổi được thực hiện, cả nhỏ và lớn, so với phiên bản năm 2003 trước đó. Dưới đây là tóm tắt chỉ một số thay đổi được thực hiện:

1. THAY ĐỔI VỀ CẤU TRÚC TIÊU CHUẨN

Tiêu chuẩn đã được cấu trúc lại với 2 phần chính: phần thực hành vệ sinh tốt (Good Practice Hygiene) và phần các nguyên tắc HACCP. Cấu trúc phần thực hành vệ sinh tốt đã được sắp xếp lại, bổ sung thêm phần nguyên tắc chung.

2. NGUYÊN TẮC CHUNG

Phần nguyên tắc chung được bổ sung vào để làm rõ hơn yêu cầu kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm phải dựa trên cơ sở khoa học, các biện pháp kiểm soát phải được thẩm định trên cơ sở khoa học.

Hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm phải được thẩm tra, xem xét định kỳ và thực hiện các hành động khắc phục khi cần thiết.

Yêu cầu trao đổi thông tin giữa các bên liên quan trong toàn chuỗi cung ứng thực phẩm.

3. CAM KẾT CỦA LÃNH ĐẠO VÀ VĂN HÓA AN TOÀN THỰC PHẨM

Để đảm bảo thành công của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, cam kết của lãnh đạo trong việc thiếp lập và duy trì văn hóa an toàn thực phẩm trong tổ chức đã được thêm vào trong HACCP Codex 2020.

–  Trách nhiệm và quyền hạn phải được thông tin bên trong tổ chức

–  Trao đổi thông tin

–  Cung cấp nguồn lực

–  Đào tạo nhân viên

–  Tuân thủ các yêu cầu luật định

–  Cải tiến liên tục

4. KIỂM SOÁT CHẤT GÂY DỊ ỨNG

HACCP Codex 2020 bổ sung thêm vào mối nguy và yêu cầu kiểm soát chất gây dị ứng bên cạnh các mối nguy vật lý, hóa học, sinh học. Yêu cầu về quản lý chất gây dị ứng được tham chiếu đến: “Code of Practice on Food Allergen Management for Food Business Operators (CXC 334-2020).

  • Nhận dạng chất dây dị ứng trong nguyên liệu
  • Kiểm soát nhiễm chéo ( bảo quản, vệ sinh, swab test,…)
  • Đào tạo nhận thức về quản lý chất gây dị ứng
  • Ghi nhãn và cung cấp thông tin chất gây dị ứng đến khách hàng và người tiêu dùng

5. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ VÀ 7 NGUYÊN TẮC HACCP

–  5 bước chuẩn bị cho HACCP được mô tả chi tiết hơn. Ví dụ như lưu đồ sản xuất yêu cầu chi tiết hơn HACCP Codex 2003.

–  Định nghĩa rõ mối nguy đáng kể (significant hazard) và việc xác định CCP chỉ áp dụng cho mối nguy đáng kể.

–  Sơ đồ cây quyết định không còn là lựa chọn duy nhất khi xác định CCP, có thể dùng phương pháp tiếp cận khác để xác định CCP. 

LỘ TRÌNH ÁP DỤNG PHIÊN BẢN MỚI

Việc áp dụng phiên bản mới này không được quy định cụ thể bởi các tổ chức công nhận hay các bên hữu quan. AQS Global tự thiết lập lộ trình áp dụng cho HACCP phiên bản 2020 như sau:

–  Ngày bắt đầu áp dụng HACCP CODEX 2020 là từ ngày 01/04/2021

–  Với khách hàng mới áp dụng tiêu chuẩn HACCP Codex từ ngày 01/04/2021 trở đi thì có thể áp dụng phiên bản mới 2020.

–  Với các khách hàng hiện hành áp đang được chứng chứng nhận theo tiêu chuẩn HACCP Codex phiên bản 2003 thì có thể kết hợp cập nhật lên phiên bản mới HACCP 2020 trong các lần đánh giá định kỳ hoặc đánh giá tái chứng nhận.

–  Các khách hàng có yêu cầu đánh giá chuyển đổi nâng cấp lên HACCP 2020 vui lòng liên hệ và thông báo cho Bureau Veritas Certification trước ngày đánh giá và không phát sinh thêm thời gian do đánh giá nâng cấp phiên bản.

–  AQS GLOBAL không tính thêm bất kỳ khoản phí nào cho việc đánh giá nâng cấp phiên bản bao gồm cấp chứng chỉ theo HACCP CODEX 2020

Quý khách hàng và đối tác có thể truy cập website của Chúng tôi để tìm hiểu và cập nhật thêm các thông tin liên quan đến dịch vụ

Trân trọng,

Related Post
Toolkit