ISO 22000

Ngày 19/6/2018, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) vừa công bố ban hành phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm thay thế cho phiên bản 2005 được ban hành ngày 01/09/2005.

Lộ trình chuyển đổi là 3 năm, vì vậy các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000 cần lưu ý Chuyển đổi ISO 22000 phiên bản 2005 sang phiên bản ISO 22000:2018 chậm nhất ngày 18/06/2021.

ISO 22000 là gì?

ISO 22000:2018 là tiêu chuẩn Quốc tế về An toàn Thực phẩm vừa được sửa đổi, thiết kế để hài hòa trên quy mô toàn cầu, các yêu cầu về quản lý an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp trong chuỗi thực phẩm.

ISO 22000 là sự kết hợp và bổ sung các yếu tố cốt lõi của ISO 9001 và HACCP để cung cấp khuôn khổ hữu hiệu cho việc phát triển, vận hành, theo dõi và cải tiến liên tục tài liệu Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) theo Bối cảnh về rủi ro kinh doanh nói chung.

Chứng nhận ISO 22000 dành cho các Tổ chức muốn thiết lập một hệ thống FSMS rõ ràng, mạch lạc và tích hợp hơn so với quy định thông thường theo luật định. Tiêu chuẩn yêu cầu đáp ứng mọi tiêu chí theo luật định và quy định liên quan đến an toàn thực phẩm áp dụng vào hệ thống an toàn thực phẩm của mình.

 Hỗ trợ với

  • An toàn thực phẩm
  • Chuỗi thực phẩm
  • Nông trại đến bàn ăn
  • Kiểm soát môi nguy
  • Chuỗi cung ứng
  • HACCP
  • Chiến lược kinh doanh thực phẩm
  • Truy suất nguồn gốc thực phẩm

Chứng nhận ISO 22000 có phù hợp với tôi không?

Chứng nhận ISO 22000 được áp dụng cho bất kỳ Tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm, bất kể quy mô, từ nhà sản xuất thức ăn, nhà sản xuất chính thông qua nhà sản xuất thực phẩm, nhà điều hành vận chuyển và lưu trữ và nhà thầu phụ đến cửa hàng bán lẻ và thực phẩm.

Tiêu chuẩn có thể được áp dụng cho các tổ chức liên quan như nhà sản xuất thiết bị, vật liệu đóng gói, chất làm sạch, phụ gia và thành phần. Nó có thể được áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ.

Tóm lại, một phần hoặc tất cả các yêu cầu chứng nhận ISO 22000 sẽ áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào liên quan với ngành công nghiệp thực phẩm hoặc chuỗi thực phẩm.

Tại sao phải triển khai hệ thống ISO 22000?

Sự phát triển của FSMS thể hiện cách tiếp cận chủ động, có hệ thống và hợp lý để giải quyết các vấn đề an toàn thực phẩm.

Cấu trúc của tiêu chuẩn gần giống với tiêu chuẩn quốc tế hiện có. Dự kiến phương pháp chung này sẽ cho phép các tổ chức tích hợp một hệ thống quản lý duy nhất đáp ứng các yêu cầu của hai hoặc nhiều tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 và ISO 22301).

Tiêu chuẩn mang lại lợi ích cho Doanh nghiệp, mặt khác mang lại sự minh bạch hơn, giảm thiểu rủi ro thực phẩm, đồng thời cung cấp an ninh cao hơn cho cả khách hàng lẫn người tiêu dùng.

Related Post
Toolkit