Số hiệu chứng chỉ Tên công ty Ngày cấp Tình trạng hiệu lực