quy định sử dụng logo chứng nhận

Tài liệu này quy định cách thức sử dụng logo và dấu hiệu chứng nhận đối với các tổ chức được AQS GLOBAL chứng nhận.

DOWNLOAD FILE