đIỀU LỆ VÀ QUY ĐỊNH CHỨNG NHẬN

Tài liệu này quy định trách nhiệm và quyền hạn giữa Tổ chức chứng nhận và khách hàng đăng ký chứng nhận. Quy định các trường hợp đình chỉ, hủy bỏ hoặc thu hẹp phạm vi chứng nhận.

DOWNLOAD FILE