Sự tuân thủ các qui tắc

AQS GLOBAL luôn tuân thủ luật pháp quốc gia và quốc tế áp dụng tại Việt Nam cũng như tất cả các quốc gia khác mà chúng tôi có hoạt động kinh doanh. Để đảm bảo tôn trọng nguyên tắc này, các đơn vị trực thuộc AQS GLOBAL áp dụng mô hình tổ chức, quản lý và kiểm soát tiên tiến và chặt chẽ nhất, với mục đích là phòng ngừa những vi phạm nói chung và trách nhiệm quản trị doanh nghiệp nói riêng.

Tính khách quan

AQS GLOBAL cam kết đảm bảo tính khách quan trong các hoạt động chứng nhận và quản lý xung đột về lợi ích. Loại trừ hoặc giảm thiểu nguy cơ cho tính khách quan, đặc biệt khi phát hiện nảy sinh xung đột về lợi ích từ việc cung cấp chứng nhận sẽ phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp loại trừ. Không để các áp lực về thương mại, tài chính hoặc các áp lực khác làm tổn hại đến tính khách quan.

Trách nhiệm pháp lý và tài chính

AQS GLOBAL thực hiện tất cả các hoạt động tài chính và giao dịch tuân thủ các nguyên tắc minh bạch và, tuyệt đối không thực hiện bất kỳ hoạt động hoặc giao dịch bất minh nào. Mọi hoạt động tài chính phải có căn cứ chính xác, kiểm chứng, hợp pháp, minh bạch và đầy đủ.

Các áp lực về thương mại, tài chính hoặc các áp lực khác không làm tổn hại đến tính khách quan của tổ chức chứng nhận AQS GLOBAL.

Chống tham nhũng

Chúng tôi cam kết quản lý, loại trừ hoặc giảm thiểu các nguy cơ có thể gây xung đột về lợi ích. Các nguy cơ tiềm ẩn được nhận biết cho dù những nguy cơ này nảy sinh trong phạm vi của AQS GLOBAL hay từ các hoạt động của những cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan khác.

Sở hữu trí tuệ

AQS GLOBAL nhận thức được tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ, do đó chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin tài liệu mà khách hàng cung cấp. Các tài liệu này chỉ được sử dụng với mục đích phục vụ cho công tác đánh giá.

Sự cạnh tranh

AQS GLOBAL tôn trọng quy tắc cạnh tranh tự do và công bằng – yếu tố cơ bản đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Quy tắc ứng xử trong kinh doanh

AQS GLOBAL hoạt động với phương châm minh bạch, khách quan, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc cao nhất, tất cả đều vì lợi ích của khách hàng.

Tạo niềm tin với các bên liên quan

Mục tiêu của công ty, kế hoạch và thực hiện các dự án và đầu tư phải được thực hiện nhằm gia tăng tài sản và các giá trị doanh nghiệp, công nghệ và giá trị nhận thức của công ty cũng như tạo ra giá trị và tài sản cho tất cả các bên liên quan. Với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch của hoạt động quản lý, điều hành, AQS GLOBAL xác định, thực hiện và cập nhật thường xuyên hệ thống quản trị doanh nghiệp một cách rõ ràng và đồng nhất với các cấu trúc tổ chức và mối quan hệ với các bên thứ ba, tuân thủ các tiêu chuẩn thực tiễn tốt nhất trong phạm vi quốc gia và quốc tế, hiểu rõ năng lực của công ty để cung cấp dịch vụ phù hợp theo quy tắc phù hợp và hiệu quả.

Hợp tác cùng có lợi

AQS GLOBAL tuân thủ các nguyên tắc thỏa thuận hợp tác nhằm đạt hiệu quả công việc cao nhất và đáp ứng lợi ích của các bên liên quan.

Sức khỏe, an toàn và môi trường

Sức khỏe, An toàn và Môi trường là ba giá trị cốt lõi trong mục tiêu kinh doanh của AQS GLOBAL.