* QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN CỦA AQS GLOBAL *

 

Quá trình chứng nhận bao gồm 3 bước

 • Đăng ký Khách hàng điền đầy đủ nội dung yêu cầu trong mẫu thông tin đăng ký trên website hoặc mẫu thông tin đăng ký được AQS GLOBAL gửi qua email. Từ thông tin đăng ký chúng tôi sẽ xác nhận chính xác yêu cầu, phạm vi ngành nghề đăng ký chứng nhận và gửi bản báo phí chứng nhận.
 • Đánh giá tại Doanh nghiệp Sau khi hoàn tất ký kết hợp đồng, AQS GLOBAL sẽ sắp xếp thời gian đánh giá.

  Việc đánh giá bao gồm 2 giai đoạn đánh giá bắt buộc:

  + Đánh giá giai đoạn 1 – Xem xét tài liệu hiện hành và đề xuất đánh giá giai đoạn 2 nếu Hệ thống quản lý của khách hàng đủ điều kiện để tiến hành đánh giá giai đoạn 2

  + Đánh giá giai đoạn 2 – Đánh giá tại hiện trường nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  Xin lưu ý rằng, Doanh nghiệp sẽ phải chứng minh với Đoàn đánh giá của AQS GLOBAL rằng hệ thống quản lý đã được lập, hoạt động đầy đủ trong tối thiểu 3 tháng và đã thực hiện xem xét Lãnh đạo cũng như đánh giá nội bộ.

 • Chứng nhận  Sau khi thẩm xét kết quả của 2 lần đánh giá, Tổ chức Chứng nhận AQS GLOBAL sẽ cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý cho khách hàng nếu kết quả đánh giá đạt yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá tương ứng. Giấy Chứng nhận do AQS GLOBAL cấp có giá trị trong vòng 3 năm, và khách hàng được chứng nhận phải thực hiện đánh giá giám sát định kỳ mỗi năm 01 lần, tổng cộng 02 lần trong 03 năm bởi tổ chức chứng nhận AQS GLOBAL.

  Sau khi kết thúc chu kỳ 3 năm của chứng nhận, khách hàng sẽ đăng ký đánh giá tái chứng nhận cho chu kỳ 3 năm tiếp theo.

Đánh giá chứng nhận lần đầu

Đánh giá giai đoạn 1:

Mục đích của việc đánh giá này là để xác nhận rằng Doanh nghiệp đã sẵn sàng cho lần đánh giá toàn diện. Quá trình đánh giá sẽ được diễn ra tại hiện trường nơi Xây dựng hệ thống quản lý (Thông thường tại trụ sở chính công ty), nội dung bao gồm đánh giá toàn bộ tài liệu có liên quan đến hệ thống quản lý.

Quá trình đánh giá giai đoạn 1, Chuyên gia phải thực hiện:

 • Xem xét mức độ chính xác về thông tin đã đăng ký.
 • Xem xét mức độ phù hợp của hệ thống quản lý hiện hành của doanh nghiệp so với yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Xem xét phạm vi chứng nhận đã đăng ký.
 • Kiểm tra mức độ tuân thủ về luật pháp.

Kết quả đánh giá giai đoạn 1 bao gồm:

 • Báo cáo những điểm không phù hợp hoặc cơ hội cải tiến. Báo cáo cũng bao gồm Kế hoạch hành động khắc phục (nếu có).
 • Dự kiến thời gian chuẩn bị cho đánh giá giai đoạn 2,
 • Lập Kế hoạch đánh giá chi tiết giai đoạn 2.

Đánh giá giai đoạn 2:

Mục đích của việc đánh giá giai đoạn 2 là xác nhận việc thực hiện hệ thống quản lý của Doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của bộ tiêu chuẩn. Trong trường hợp khách hàng có văn phòng, hoặc chi nhánh tại 1 địa điểm khác nhưng muốn thể hiện địa điểm văn phòng hoặc chi nhánh này trên chứng nhận thì Chuyên gia đánh giá của AQS GLOBAL sẽ phải đánh giá những địa điểm này theo qui định.

Quá trình đánh giá giai đoạn 2, Chuyên gia phải thực hiện:

 • Xem xét mức độ phù hợp giữa hệ thống quản lý và qui định của bộ tiêu chuẩn thông qua kiểm chứng các bằng chứng khách quan,
 • Thực hiện việc đánh giá lấy mẫu căn cứ những qui trình công việc và hoạt động thực tế có liên quan đến phạm vi ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký chứng nhận,
 • Chuyên gia đánh giá sẽ đến các địa điểm tại chi nhánh, địa điểm phụ hoặc  xem xét những hoạt động sản xuất kinh doanh phụ trợ khác nếu có) nhằm đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý tại những địa điểm này,
 • Báo cáo những điểm không phù hợp hoặc cơ hội cải tiến,
 • Thống nhất kế hoạch và thời gian cho lần đánh giá giám sát hàng năm.
 • Trường hợp chuyên gia đánh giá phát hiện những điểm không phù hợp lớn thì Chứng chỉ sẽ không được phát hành cho đến khi khách hàng hoàn toàn khắc phục những điểm không phù hợp này và có sự xác nhận của Tổ chức Chứng nhận AQS GLOBAL. Yêu cầu công nhận qui định rằng, nếu những điểm không phù hợp lớn không được doanh nghiệp khắc phục trong vòng 6 tháng thì việc chứng nhận không được tiếp tục xem xét mà cần phải tiến hành đánh giá lại giai đoạn 2.

Đánh giá giám sát hàng năm:

Chứng chỉ do AQS GLOBAL cấp có giá trị trong vòng 3 năm, trong đó có 2 lần đánh giá giám sát để duy trì tình trạng Chứng chỉ (Mỗi lần đánh giá giảm sát cách nhau không quá 12 tháng). Sau khi kết thúc chu kỳ 3 năm của chứng nhận, Khách hàng sẽ đăng ký Tái chứng nhận lại cho chu kỳ 3 năm tiếp theo (Điều kiện thời gian đăng ký này phải trước 3 tháng thời điểm hết hạn của Chứng chỉ).

Việc đánh giá giám sát định kỳ nhằm đảm bảo Hệ thống hiện thời của Khách hàng vẫn còn phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Tần suất và thời gian đánh giá giảm sát phụ thuộc vào những yếu tố sau:

 • Qui mô và cấu trúc Tổ chức của Doanh nghiệp.
 • Mức độ phức tạp và rủi ro có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Số tiêu chuẩn chứng nhận theo phạm vi chứng nhận đăng ký.
 • Số địa điểm được liệt kê trong phạm vi chứng nhận.

Yêu cầu cơ bản nhất của tiêu chuẩn ISO là trong quá trình đánh giá giám sát, Khách hàng phải chứng minh cải tiến liên tục của hệ thống quản lý chất lượng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu như doanh nghiệp có sự thay đổi về mô hình tổ chức, ngành nghề kinh doanh, địa điểm…trong chu kỳ 3 năm của chứng nhận?

Trong chu kỳ 3 năm hiệu lực của giấy chứng nhận, nếu doanh nghiệp có những thay đổi về địa điểm, tăng hay giảm số lượng địa điểm hoặc phạm vi ngành nghề so với đăng ký ban đầu thì Quý khách hàng nên thông báo thông tin thay đổi cho chúng tôi đầy đủ và kịp thời, AQS GLOBAL sẽ cung cấp cho khách hàng tất cả những tùy chọn nhằm đáp ứng yêu cầu về phạm vi/ tiêu chuẩn/ hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nếu bạn có thắc mắc về Quy trình chứng nhận

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quy trình chứng nhận, chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn bất cứ lúc nào.

 

*** AQS GLOBAL ***