Đánh giá từ xa với AQS GLOBAL

Khi việc đánh giá trực tiếp tại địa điểm của khách hàng không thể thực hiện được thì AQS GLOABAL sẽ thực hiện một cuộc đánh giá từ xa. Cuộc đánh giá này sẽ bao gồm tất cả các nội dung thường có trong cuộc đánh giá tại địa điểm khách hàng nhưng sử dụng công nghệ để hỗ trợ.

Read more