ISO 14001:2015

Giới thiệu ISO 14001

ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường (EMS) và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

ISO 14001 đề ra các nguyên tắc và các yêu cầu riêng biệt để xây dựng và vận hành hệ thống Quản lý môi trường. Điều này giúp kiểm soát các khía cạnh môi trường, giảm thiểu tác động và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

ISO 14001 cùng với Hệ thống quản lý môi trường ISO 14004 là Hướng dẫn về các nguyên tắc, hệ thống và hỗ trợ kỹ thuật. Tiêu chuẩn đề ra việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống EMS.

 ISO 14001 hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào?

  • Chính sách môi trường
  • Giảm tác động
  • Ngăn ngừa ô nhiễm
  • Tuân thủ pháp luật
  • Thay đổi văn hóa
  • Trách nhiệm công đồng
  • Uy tín
  • Quản lý nguồn tài nguyên

Quản lý môi trường là gì?

Quản lý tác động của doanh nghiệp lên môi trường là yếu tố ưu tiên với bất kỳ ngành nghề nào. Hệ thống quản lý môi trường là khuôn khổ để thực hiện các thay đổi chính sách và quy trình giúp Doanh nghiệp cải thiện hiệu quả môi trường. Hơn nữa, đạt được chứng nhận ISO 14001 cũng giúp cho Doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn chi phí và các lợi ích hữu hình khác.

Có nhiều cách để thực hiện quản lý chính sách môi trường, nhưng cách tốt nhất là đạt được chứng nhận ISO 14001. Chứng nhận ISO 14001 cung cấp cho bạn các kinh nghiệm để phát triển doanh nghiệp trong môi trường và kinh tế bền vững.

Tại sao thực hiện hệ thống ISO 14001?

Nếu Doanh nghiệp muốn thể hiện cam kết của mình trong việc giảm thiểu tác động môi trường của các hoạt động và đạt được các lợi ích tài chính và lợi ích các bên liên quan thì việc thực hiện hệ thống ISO 14001 thật sự đúng đắn.

Hầu hết việc đạt Giấy chứng nhận ISO 14001 đều mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, Giấy chứng nhận cung cấp các nguyên tắc riêng biệt để vận hành Hệ thống quản lý và mang lại giá trị cho Doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề hoặc mọi lĩnh vực.

Sự thay đổi về bối cảnh nền công nghiệp và nhu cầu các bên liên quan

Bối cảnh ngành công nghiệp luôn thay đổi. ISO 14001 phiên bản mới nhất phát hành năm 2015 mang đến những thay đổi quan trọng sẽ có ảnh hưởng lâu dài đối với các yêu cầu tuân thủ luật định của các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành. Những thay đổi này có tác động đến nhu cầu của các bên liên quan và sự phát triển của hệ thống quản lý. Việc xem xét bao gồm thay đổi yêu cầu pháp lý, yêu cầu của các bên liên quan và tuân thủ pháp luật.

AQS Global hỗ trợ thế nào?

Với kinh nghiệm cung cấp chứng nhận cho các đối tác thuộc nhiều lĩnh vực thuộc nhiều nhóm ngành công nghiệp, AQS GLOBAL tin tưởng sẽ đem đến dịch vụ thỏa mãn mong đợi của các bên liên quan.

Chúng tôi cam kết đảm bảo nhận thức của khách hàng về những thay đổi trong chiến lược, quy định và yêu cầu tiêu chuẩn ngành có thể tác động đến phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý.

Bài viết liên quan
Toolkit